นาวาอากาศเอก นพนันท์   เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ Safety Team กองบิน ๔ ให้แก่ ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้านนิรภัยภาคพื้น กองบิน ๔ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานด้านนิรภัยภาคพื้น ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๔ เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓