นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ และทุนการศึกษากองบิน ๔ ประจําปี ๒๕๖๓ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๔ และนักเรียนในสังกัดโรงเรียนพื้นที่โดยรอบ กองบิน ๔ ณ ห้องประชุมอาคารทดสอบสมรรถนะ กองบิน ๔ เมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓