รายชื่อหลักสูตรนำร่องของสายวิทยาการต่าง ๆ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.  (สบ.ทอ.)      จนท.สารบรรณ (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)  เฉพาะเครือข่ายภายในเท่านั้น

2.  (กพ.ทอ.)      นายทหารกำลังพล (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อเฉพาะเครือข่ายภายในเท่านั้น

3.  (ขว.ทอ.)      นายทหารข่าวกรองทหารอากาศ (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

4.  (ยก.ทอ.)      การยุทธการระดับฝูงบิน
 (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

5.  (กบ.ทอ.)      จนท.ส่งกำลังบำรุง
(คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

6.  (กร.ทอ.)       จนท.กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

7.  (ทสส.ทอ.)    จนท.เทคโนโลยีและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

8.  (สปช.ทอ.)   นายทหารงบประมาณ (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)  เฉพาะเครือข่ายภายในเท่านั้น

9.  (กง.ทอ.)      นายทหารการเงินชั้นเรืออากาศ (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

10. (สตน.ทอ.)   นายทหารตรวจสอบภายใน (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

11.  (สทภ.ทอ.)  จนท.นิรภัยภาคพื้น (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อเฉพาะเครือข่ายภายในเท่านั้น

12.  (สธน.ทอ.)  ไม่มีหลักสูตรในความรับผิดชอบของหน่วย ส่งไปศึกษาอบรมที่ ธน. (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

13.  (คปอ.)       จนท.ถ่ายรูปทางอากาศประจำอากาศยาน  (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

                       จนท.ควบคุมจราจรทางอากาศ เข้า - ออก สนามบิน  (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

                       การควบคุมการบินสกัดกั้น  (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)
 
                        นายทหารข่าวอากาศ  (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

                        จนท.ควบคุมจราจรทางอากาศด้วยเรดาห์

14.  (อย.)         ทหารอากาศโยธินชั้นสัญญาบัตร
 (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

15.  (ชอ.)        นายทหารช่างอากาศชั้นเรืออากาศ (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

16.  (สอ.ทอ.)    ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

17.  (สพ.ทอ.)   ช่างสรรพวุธ (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

18.  (พอ.)        การบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

19.  (พธ.ทอ.)  จนท.พัสดุ (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

20.  (ชย.ทอ.)  ผู้ควบคุมการก่อสร้างสำหรับนายทหารสัญญาบัตร (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

21.  (ขส.ทอ.)  พันจ่าอากาศเหล่าทหารขนส่ง (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

22.  (ยศ.ทอ.)  ครูทหารชั้นสัญญาบัตร (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

                     โครงการพัฒนาทักษะการใช้ (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

                     ภาษาอังกฤษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

23.  (สก.ทอ.)  จนท.สวัสดิการ (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

                     การป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการ (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

24.  (ศวอ.ทอ.)    เผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูงระดับ น.สัญญาบัตร (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

25.  (สวบ.ทอ.)    สรีรวิทยาการบินทบทวน สำหรับ นบ.ขับไล่/โจมตี (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)

26.  (สน.ผบ.ดม.)  ทหารสารวัตร สำหรับนายทหารชั้นประทวน (คลิ๊กเพื่อเรียนรู้ผ่านสื่อ)