ภารกิจชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 4 สำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คือ 
- เพื่อสานความสามัคคีในหมู่สมาชิก
- เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้
- เพื่อช่วยเหลือในด้านสวัสดิการ
- เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการกองบิน 4 
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับทุกองค์การ และสังคมที่เป็นประโยชน์
- บทบาทของชมรมแม่บ้านแม้จะเป็นหน่วยเล็กๆแต่เหล่าแม่บ้านร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ และประสบความสำเร็จ 
 
ถวายความจงรักภักดี 
- ถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการถวายความจงรักภักดี 
 
เพื่อสาธารณะประโยชน์
1. ร่วมมือกับกองบิน 4 เพื่อออกปฏิบัติการจิตวิทยาและช่วยเหลือประชาชน
2. ร่วมมือกับสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จำหน่าย ดอกป๊อปปี้ ในวันทหารผ่านศึก เพื่อสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกเป็นประจำทุกปี
3. มอบอุปกรณ์กีฬา โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านและสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยก่อนเรียนขึ้น ภายใน กองบิน 4 โดยอยู่ในความดูแลของ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 4 เพื่อลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้กับข้าราชการ
ประสานสามัคคี
1. จัดให้มีการแนะนำภริยาผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งประธานชมรมแม่บ้าน กำหนดนโยบายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
2. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เพื่อเชื่อมความสามัคคี
รักสุขภาพ
จัดให้มีกิจกรรมเข้าจังหวะ เพื่อเป็นการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว