ค่านิยมหลักของกองบิน 4

(Wing 4 Core Values)

 

  ค่านิยมหลักกองบิน 4 กำหนดขึ้นโดยยึดตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (RTAF Core Values) เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งกองทัพอากาศ รวมทั้งได้กำหนดค่านิยมที่เป็นแนวทางของกองบิน 4 เพิ่มเติม โดยมีคำย่อว่า “AIR WG4s” ให้กำลังพลยึดถือ ดังนี้

  1. Airmanship (ความเป็นทหารอากาศ) หมายถึง การแสดงออกถึงความเป็นทหารอากาศที่มีระเบียบวินัย รู้หลักการ ขั้นตอน และมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ

มีความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงในทุกสถานการณ์และสามารถทำงานเป็นทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

  2.  Integrity and Allegiance (ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี) หมายถึง มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กล้ากระทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อตรง ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมเปิดใจรับความคิดเห็นของผู้อื่น

  3.  Responsibility (ความรับผิดชอบ) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์การ สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

  4.  Work Hard (ความทุ่มเทต่อการปฏิบัติงาน) หมายถึง การใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

  5.  Grace (ความสง่างาม) หมายถึง การมีความสง่างาม แสดงออกถึงความมีเกียรติของทหาร

  6.  4s ประกอบด้วย

      6.1  Seniority (ระบบอาวุโส) หมายถึง การมีระบบอาวุโส การให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา

      6.2  Security (ความปลอดภัย) หมายถึง มาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกด้าน รวมถึงการรักษาความลับทางราชการ

      6.3  Safety (นิรภัย) หมายถึง การให้ความสำคัญกับเรื่องของนิรภัยภาคพื้นและนิรภัยการบิน

      6.4  Selfless (ไม่เห็นแก่ตนเอง) หมายถึง การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน