นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัดกองบิน ๔ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔ เมื่อ ๓ มกราคม ๒๕๖๓