นาวาอากาศเอก กิตติกร  บูรณพานิช ผู้อำนวยการกองกำลังพลสำรองและสัสดี สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะกรรมการดำเนินการฝึกภาคสนาม ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพล  ดิษฐ์แก้ว รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๔ เมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๖๓