นาวาอากาศเอก ทรงศักดิ์  ธรรมสาร รองผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายผู้นำชุมชนสร้างภูมิต้านทานยาเสพติด กองบิน ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เพื่อให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกองบิน ๔ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทัพอากาศ ปี ๒๕๕๒-๒๕๖๕ เพื่อมุ่งเน้นให้กำลังพลของกองทัพอากาศ ปลอดจากยาเสพติด ภายในปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๔ เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓