พิมพ์
นาวาอากาศเอก ทรงศักดิ์  ธรรมสาร รองผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกป้องกันฐานที่ตั้งทหาร ของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๓ ณ ห้องประชุมกองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓