Colonel Kim,Kyoung Youl ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐเกาหลี/กรุงเทพฯ และ Mr.Lee, Bong Keun รองประธานบริษัท KAI พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท KAI เยี่ยมคำนับ นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับ บ.ขฝ.๒ (T-50TH) ณ
กองบิน ๔ เมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔