นาวาอากาศเอก สุจิชัย  สินคีรี ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ พร้อยด้วยคณะตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการซ่อมบำรุงสายสรรพาวุธ กองบิน ๔  ในการนี้ นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก นพนันท์  เมืองมีศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการร่วม กองบิน ๔ เมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔