นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ อาหาร และน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้านดงพลับ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งมอบอาหาร และน้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ ชุด เมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔