นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทองผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ข้าราชการ และครอบครัว ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ลดมลพิษจากฝุ่น และหมอกควัน ณ พื้นที่ปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กองบิน ๔ เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔