นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเลี้ยงประกอบอาหารในมื้อปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจ ให้แก่ทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔  ณ โรงประกอบเลี้ยง กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔