นาวาอากาศโท รัชย์ธเนศ  เกตุหิรัญภิรมย์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ มอบอาหารและเครื่องดื่มให้ กองร้อยช่วยเหลือประชาชน กองบิน ๔ เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่เขตดอนเมืองในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔