นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง  ผู้บังคับการกองบิน ๔  พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากองบิน ๔ ตรวจสอบความพร้อมการรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่ง กองบิน ๔ ได้เตรียมการและดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ และขั้นตอนการรายงานตัวทหารกองประจำการใหม่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กองบิน ๔ ได้วางแผนตรวจคัดกรองเชิงรุกโรค COVID-19 ให้แก่ทหารกองประจำการใหม่ทุกคน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อ COVID-19 ในการนี้ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ได้มอบพัดลม จำนวน ๒๘ เครื่อง และเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน ๒๒ เครื่อง ให้แก่กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ เพื่อใช้ในการดูแลทหารกองประจำการ เมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔