นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท รัชย์ธเนศ  เกตุหิรัญภิรมย์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ ควบคุม กำกับดูแล ขั้นตอนการรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑ ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ ทอ.กำหนด และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ เมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔