คุณ สรวงสุดา  ดิษฐ์แก้ว รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ เข้าร่วมตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ประจำปี ๒๕๖๓ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีในการนี้ นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์ เป็นประธานการตรวจเยี่ยม โดยมี นายนที  มนตริวัต รองผู้ว่าราชการ จังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ให้สมพระเกียรติ มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ในการให้บริการประชาชน ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๖๓