คุณอัญรัตน์  ศรีสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ณ เวทีกลางถนนคนเดินเทศบาลเมืองตาคลี ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓