กองบิน ๔ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ นำอาหาร และน้ำดื่ม ไปมอบให้แก่ คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลตาคลี ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ รับมือสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(โควิด-19) เมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔