นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา  ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ นำกำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำ คลองชัยนาท-ป่าสัก และอ่างเก็บน้ำดิบ กองบิน ๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งได้ทันต่อสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้น เมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓