ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ โดยนาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก นพนันท์ เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน  ๔  เป็นประธาน ในพิธีปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรผู้ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค อีกทั้งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบูรณาการการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ  ในด้านการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน โดยเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัย หรือภาวะคับขันให้เป็นผลอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์รวมถึงการแก้ปัญหาของชาติตามนโยบายของรัฐเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาได้เกิดภาวะภัยแล้งฝนทิ้งช่วงทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จึงได้ขอความช่วยเหลือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขอรับการสนับสนุนน้ำสะอาดเพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรที่ขาดแคลนซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ กองบิน ๔ เพื่อขอรับการสนับสนุนน้ำสะอาด เพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรต่อไปและเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กองบิน ๔ จึงได้เรียนเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ได้แก่

    ๑. เทศบาลเมืองตาคลี

    ๒. เทศบาลตำบลเสือโฮก

    ๓. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา 

    ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล

    ๕. องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา 

    ๖. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย

    ๗. องค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า

    ๘. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา 

    ๙. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ 

    ๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี 

    ๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค

    ๑๒. องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยุง 

    ๑๓. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง 

    ๑๔. สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี   และ ๑๕. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๓  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   

            โดยได้จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน    แก่ราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค  พร้อมทั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ นำกำลังพลพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุ  ๖,๐๐๐  ลิตร จำนวน  ๒ คัน ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจิก ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท จำนวน ๓๕ ครัวเรือน โดยมี  นายณัฐวุฒิ  ตั่งสินชัย นายอำเภอวัดสิงห์ ให้การสนับสนุนและร่วมให้การช่วยเหลือประชาชน เมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓