นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ นำข้าราชการกองบิน ๔ ลงพื้นที่มอบผ้าห่มให้แก่ประชาชนที่ยากจนและขาดแคลนซึ่งประสบภัยหนาวในพื้นที่ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ทั้งยังก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือประชาชนให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓