นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ มีนโยบายในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อําเภอตาคลี โดยได้มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๔ นําเครื่องอุปโภคบริโภค จํานวน ๔๐ ชุด และเกี๊ยวกุ้งจํานวน ๑๐๐ ชุด ที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) แจกจ่ายให้ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ และที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔