นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากองบิน ๔
มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน ๓๖ แกลลอน และชุด PPE ป้องกันเชื้อโรค จำนวน ๕๐ ชุด ที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท ICL Logistics จำกัด รวมทั้งมอบอาหารสำเร็จรูป จำนวน ๒๐๐ ชุด จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ให้แก่ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๔ โรงพยาบาลตาคลี และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔