น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา
ผู้บังคับการกองบิน 4
 

 

 น.อ.วรพล ดิษฐ์แก้ว
รองผู้บังคับการกองบิน 4
 


น.อ.ทรงศักดิ์ ธรรมสาร
รองผู้บังคับการกองบิน 4
 


น.อ.นพนันท์ เมืองมีศรี
เสนาธิการกองบิน 4