จากข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้เมื่อครั้งอดีต ที่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงถึงความเป็นมาของบ้านรับรองฤทธาคนีได้ว่า เป็นตึกรับรอง ขนาด 196 ตารางเมตร ได้ทำการก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2499 ตามแบบของกรมช่างโยธาทหารอากาศ ราคาค่าก่อสร้าง 300,000 บาท โดยใช้ชื่อตึกว่า “ฤทธาคนี” ซึ่ง จอมพลอากาศ ฟื้น  ร. ฤทธาคนี  เป็นผู้กดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายและตัดโป่งสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2506
 
                          ซึ่งในเวลาต่อมา กองบิน 4 ได้กำหนดแบบให้เป็นอาคารตึก ๒ ชั้น หมายเลข 4047โดยใช้ชื่อเรียกอาคารว่า “บ้านรับรองฤทธคนี” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมครั้งหลังสุดเมื่อ พ.ศ.2542 ในราคา 99,500 บาท
 
 
 
พระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อชาวกองบิน 4
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนิน ณ บ้านรับรองฤทธาคนี เพื่อทรงเสวยพระกระยาหารกลางวันและพักผ่อนพระราชอริยาบถ 
 
                          เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2513 เวลา 09.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถึงกองบิน 4 เพื่อไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยที่บ้านหนองโสน ตำบลเนินคอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร และที่บ้านเนินถ่าน ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
 
                          โดยเมื่อการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสร็จ เมื่อเวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากสนามหน้าโรงเรียนบ้านเนินถ่าน ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ถึงกองบิน 4 เมื่อเวลา 14.15 น. เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปนมัสการหลวงพ่อเพชร แล้วประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน และทรงประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ บ้านรับรองฤทธาคนี แห่งนี้
 
                          และเมื่อเวลา 16.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากสนามบินกองบิน 4 ถึงสวนจิตลดา พระราชวังดุสิต เมื่อเวลา 18.00 น.
 
                          ในการเสด็จพระราชดำเนินของล้นเกล้า ฯ ทั้งสองพระองค์ในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อชาวกองบิน 4 ถึง 3 ประการ คือ
1.  สนามบินกองบิน 4 เป็นสถานที่รับเสด็จ
2.  ทรงเสด็จขึ้นนมัสการหลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำกองบิน 4
3.  ทรงเสด็จประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน และทรงประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ บ้านรับรองฤทธาคนี