ความเป็นมา
                    พ.ศ.2500  นาวาอากาศเอก  จรรย์  จุลชาต  ผู้บังคับการกองบิน 4 ได้เล็งเห็นว่า กองบิน 4ยังไม่มีสถานที่สำหรับประชุม, สถานที่รองรับผู้บังคับบัญชาระดับสูงและคณะ รวมทั้งใช้ประกอบพิธีการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของข้าราชการและครอบครัว จึงได้พิจารณาจัดสร้างหอประชุมขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “หอประชุมรณนภากองบิน 4” (หมายเลขอาคาร 5034) ซึ่งใช้ไม้จากโรงเลื่อยของกองบิน 4 เอง ลักษณะอาคาร หลังคากระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก, ลอนใหญ่, ลอนคู่, สังกะสีลูกฟูกเล็กและใหญ่ อาคารขนาด 20.80 x 36.00 x 6.50 เมตร ราคาค่าก่อสร้าง 1,440,000 บาท โดยบริษัทฮกเซ่งง้วน การก่อสร้างดำเนินไปอย่างล่าช้าเนื่องจากงบประมาณในแต่ละปีมีจำกัด จึงค่อยเป็นคอยไปอย่างประหยัด
 
                    วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2505 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จ โดยหอประชุมรณนภากองบิน 4 ดังกล่าวนอกจากใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว ในเวลาต่อมาได้ใช้เป็นโรงฉายภาพยนตร์ด้วยในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อให้ข้าราชการและครอบครัว กองบิน 4 ได้ชมเป็นการพักผ่อนหย่อนใจหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจ ตามแต่โอกาสและเวลาอันเหมาะสมที่เห็นสมควร
 
                    พ.ศ.2517 กองบิน 4 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมแห่งนี้ 
 
                    วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2518 กองบิน 4 ได้ทำการปิดการใช้หอประชุมฯ เพื่อบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่
 
                    วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2519 การปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยโดยใช้เวลาดำเนินการ 150 วัน บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสุวรรณภูมิก่อสร้างเป็นผู้ประมูลได้ สิ้นค่าใช้จ่ายในการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมไปเป็นจำนวนเงิน 599,750 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 
 
                    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2519 เวลา 13.30 น. กองบิน 4  ได้กระทำพิธีเปิดหอประชุมรณนภาใหม่หลังจากที่ทำการปรับปรุงซ่อมแซม โดยพิธีเปิดหอประชุมรณนภาฯ ในครั้งนั้น นาวาอากาศโท พิศิษฐ์  ศรีกาฬสินธุ์  รักษาราชการ รองผู้บังคับการกองบิน 4 ทำการแทน ผู้บังคับการกองบิน 4 ได้เรียนเชิญ นายกริช  เกตุแก้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มาเป็นประธานในพิธีเปิด 
                    พ.ศ.2521 กองบิน 4 ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมเก้าอี้บุนวมใหม่ ณ หอประชุมรณนภากองบิน 4 โดยย้ายเครื่องเครื่องปรับอากาศและเก้าอี้บุนวมดังกล่าวมาจากโรงฉายภาพยนต์ของกองทัพอากาศอเมริกันภายในกองบิน 4
                    พ.ศ.2556 กองบิน 4 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอาคารหอประชุมรณนภากองบิน 4 แห่งนี้ มีสภาพทรุดโทรมมาก ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของกองบิน 4 และได้พิจารณาสำรวจตรวจสอบแล้วไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมปรับปรุง ผู้บังคับบัญชาจึงอนุมัติให้รื้อถอนได้ พ.ศ.2557  กองบิน 4 ประกอบพิธีบวงสรวงและขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณพื้นที่เพื่อทำการรื้อถอนอาคารหอประชุมรณนภากองบิน 4
 

                    แต่เนื่องด้วยหอประชุมรณนภากองบิน 4 เป็นอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของกองบิน 4 และกองทัพอากาศ  กองบิน 4 จึงได้เรียบเรียงข้อมูลประวัติความเป็นมาของหอประชุมแห่งนี้เพื่อบันทึกไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของกองบิน 4 ในรุ่นหลังได้รับทราบ ซึ่งข้อมูลที่ได้มานี้ กองบิน 4 ได้ค้นหาจากหลักฐานที่ได้จัดทำไว้แล้ว รวมทั้งจากการสัมภาษณ์อดีตผู้บังคับบัญชาและอดีตข้าราชการกองบิน 4