กองบิน 4 มีหน้าที่เตรียมการ และปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศ 
มีผู้บังคับการกองบิน 4 เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ 
          1.  เตรียมการเกี่ยวกับกำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ สำหรับกำลังทางอากาศ ให้พร้อมปฏิบัติการ
          2.  ปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศ