ติดต่อกองบิน

ท่านสามารถติดต่อประสานงาน และขอรับการช่วยเหลือได้โดยตรงที่กิจการพลเรือน กองบิน 4
หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลขสำนักงาน  
การติดต่อ ผกร.จากภายนอก กด 056-261092 (กลางกองบิน)ต่อ 5-3235,5-3243 (fax)
 
ขั้นตอนในการติดต่อประสานงาน กับกิจการพลเรือนกองบิน 4
     1.  ติดต่อขอรับการปรึกษาจากนายทหารกิจการพลเรือน หรือเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานกิจการพลเรือน เพื่อแนะนำขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ
          และเพื่อทราบนโยบายการปฏิบัติของกองบิน 4 
     2.  ทำหนังสือนำเรียนผู้บังคับการกองบิน 4 
     3.  ผู้บังคับการกองบิน 4 พิจารณาอนุมัติตามหนังสือนำเรียน
     4.  นายทหารกิจการพลเรือนรับทราบคำสั่ง และประสานหน่วยเกี่ยวข้องสนับสนุนการปฏิบัติงานตามคำร้องขอ