ประกาศราคากลาง

งบกลางปี 59 กระตุ้นเศรษฐกิจ 10 งาน
- 1. ปรับปรุงถนนและโรงจอดรถ แผนกสรรพาวุธ กทน. ที่่ บน.4 จว.นครสวรรค์ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
- 2. ปรับปรุงถนน A-3 ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
- 3. ปรับปรุงถนน A-4 ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
- 4. ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส่้วม ทหารกองประจำการ ร้อย ทย.ฯ ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
- 5. ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส่้วม ทหารกองประจำการ ร้อย.รก.ฯ ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
- 6. ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส่้วม ทหารกองประจำการ หน่วยฝึกทหารใหม่ ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
- 7. ปรับปรุงถนนทางเข้าหน่วยฝึกทหารใหม่ ฯ พร้อมโรงจอดรถ ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
- 8. เทลาน ค.ส.ล บริเวณอาคารศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ พร้อมโรงจอดรถ ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
- 9. ปรับปรุงลานรวมพล ร้อย ทย.พัน.อย.ฯ ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
- 10. ปรับปรุงทางระบายน้ำหลัก ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

 

ราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 5191 (ตึกแถว 2 ชั้น 10 แถว) ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
ราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 5193 (ตึกแถว ๒ ชั้น 10 แถว) ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
ราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 5195 (ตึกแถว 2 ชั้น 10 แถว) ที่ บน.4 ที่ จว.นครสวรรค์ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

 

งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณอาคารจอด บ.เตรียมพร้อม ที่ บน.4.pdf (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1009,1010,1011,1026,1027,1242 (กลุ่มอาคาร บ.เตรียมพร้อม) ที่ บน.4.pdf (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างรื้อถอนอาคารโรงคลุมเตาเผาขยะ หมายเลข 2229 และ 2230 ที่ บน.4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
ราคากลางงานจ้างรื้อถอนอาคารหมายเลข 4049,4050,4051,4052,4053,5017,5018,5019,5020,5040,5043,5044,5045 และ 5046 ที่ บน.4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

 

- งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2155 ร้อย.รก.พัน.อย.บน.4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
- งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1210 อาคารเครื่องช่วยฝึกการบิน บ.ข.19ก  F-16 MLU (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

 

 

1. ราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๓๗ ร้อย ทย.พัน.อย.บน.๔  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
2. ราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๙ อาคารตรวจซ่อมแนะปรนนิบัติ บ.ข.๑๙ ก (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
3. ราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๕ อาคารเก็บกระเปาะชี้เป้า Sniper Pod สำหรับ บ.ข.๑๙ก (F-16 MLU) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
4. ราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงป้อมรักษาการณ์ ๒๐๕ บน.๔ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
5. ราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงป้อมรักษาการณ์ ๓๐๑ บน.๔ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
6. ราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงป้อมรักษาการณ์ ๓๐๒ บน.๔ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
7. ราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงป้อมรักษาการณ์ ๓๐๔ บน.๔ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
8. ราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงป้อมรักษาการณ์ ๔๐๑ บน.๔ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
9. ราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงป้อมรักษาการณ์ ๔๐๒ บน.๔ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
10. ราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงป้อมรักษาการณ์ ๔๐๖ บน.๔ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

 

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 5067 (ตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว) ที่ กองบิน 4(คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 5069 (ตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว) ที่ กองบิน 4(คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 5071 (ตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว) ที่ กองบิน 4(คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 5066 (ตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว) ที่ กองบิน 4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 4062, 4064 และ 4066 (บ้าน หน.นขต.) ที่ กองบิน 4  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
ราคากลางปรับปรุงพื้นที่ฝังกลบขยะแบบบูรณาการ กองบิน 4  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
ราคากลางปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารหมู่สูทกรรม ฯ ที่ กองบิน 4  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล
ราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 2226,2227 และ 2228 (สนง.และโรงคัดแยกขยะ) ที่ กองบิน 4  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

รวมราคากลางงานกระตุ้นเศรษฐกิจ 59

1.งานปรับปรุงถนนและลานเอนกประสงค์ ร้อย.ทสห.ฯ ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
2.งานปรับปรุงลานจอดรถ ค.ส.ล.บริเวณศาลเจ้าพ่อจงอาจ ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
3.งานปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำบริเวณบ้านพักผู้บังคับบัญชา ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
4.งานปรับปรุงถนนและลาน ค.ส.ล.โรงจักรไฟฟ้่า 1ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
5.งานปรับปรุงถนนและลาน ค.ส.ล.โรงจักรไฟฟ้่า 2 ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
6.งานปรับปรุงรั้ว รปภ.ชั้นใน บน.4 จว.นครสวรรค์ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
7.งานปรับปรุงถนนและลานปฎิบัติการดับเพลิง ฝั่งบ้านพัก ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
8.งานปรับปรุงถนนและลาน ฝ่ายคลังพัสดุรวมการ ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
9.งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณฝ่ายคลังพัสดุรวมการ ฯ ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
10.งานปรับปรุงถนนสายรองบริเวณ ร้อย.สนน.พัน.อย.ฯ ถึงค่ายลูกเสือ ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
11.งานปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ บน.4 จว.นครสวรรค์  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
12.งานปรับปรุงลานจอดรถและระบบไฟฟ้า ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ บน.4 จว.นครสวรรค์  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
13.งานปรับปรุงรั้ว รปภ.ชั้นนอก ด้านทิศตะวันออก ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
14.งานปรับปรุงรั้ว รปภ.ชั้นนอก ด้านทิศเหนือ ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
15.งานขุดลอกคูระบายน้ำ ภายในสนามบิน บน.4 จว.นครสวรรค์  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
16.งานทาสีตีเส้นจราจร ถนนสาย 1 ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
17.งานทาสีตีเส้นจราจร ถนนสาย 2 ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
18.งานทาสีตีเส้นจราจร ถนนสาย 3 ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
19.งานปรับปรุงถนนสาย A-1 ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
20.งานปรับปรุงถนนสาย A-2 ที่ บน.4 จว.นครสวรรค์  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

   

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2039 และ2040 (อาคารคลังเก็บอาวุธ) ฯ  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2058 (โรงเลี้ยงหน่วยฝึกทหารใหม่) พัน.อย.บน.4  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)