ประกาศราคากลาง

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2241 (อาคารประกอบเลี้ยง ฝพธฯ) ที่บบ.๔ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
ราคากลางงานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างลานจอด บ.ด้านทิศใต้ ที่ บน.4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงแนงรั้ว รปภ.ด้านทิศตะวันออก ที่ บน.4 (ส่วนที่ 2) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณช่องทาง จ.2 และช่องทาง จ.3 ที่ บน.4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
ราคากลาง งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1146 (โรงจอด บ.ฝูง404 ฯ) ที่ บน.4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
ราคากลาง งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ ที่ ฝูง.402 บน.4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

------------------------------------------------------------------------------------------

งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1021 (มว.โรงงาน ฝสกซ.ผชอ.ฯ) ที่กองบิน 4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1029 (มว.ตรวจซ่อม ฝูง.403 บน.4) เพื่อติดตั้งระบบป้องกันนก
 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
-----------------------------------------------------------------------------------------

งานจ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน 10 ครอบครัว ที่ กองบิน 4 จำนวน 1 งาน (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2253 และ 1169 (อาคารรับ-ส่งพัสดุฯ และคลังเก็บพัสดุ ฝคก.) ที่ กองบิน 4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.3519, ป.3520, ป.3479 และ ป.3480 (ตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว) ที่ กองบิน 4 จำนวน 1 งาน (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1133 (ฝถอ.ฝูง.402 บน.4) เพื่อติดตั้งระบบป้องกันนก (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1119 (ฝูง.404 บน.4) เพื่อติดตั้งระบบป้องกันนก (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นอาคารหมายเลข 1012 ฝซอ.ผชอ.กทน.บน.4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1020 (ผชอ.กทน.บน.4) เพื่อติดตั้งระบบป้องกันนก (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

งานจัดจ้างซ่่อมแซมระบบกันซึมหลังคา อาคารหมายเลข 2319 (บก.บน.4) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.3500 (ตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว) ที่ บน.4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.3502 (ตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว) ที่ บน.4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

 

------------------------------------------------------------------