ประกาศราคากลาง
 

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องเครื่องมือเครื่องใช้ประจำตัวนักบิน (ห้อง PE) ที่ ฝูง.401 บน.4 (22 พ.ค.62) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุงระบบสละอากาศยาน (Egress System) ของ บ.T-50 TH ที่ บน.4 (22 พ.ค.62) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน้าโรงเก็บ บ.ฝสอ.และฝวอ.ฝูง.401ฯ ที่ บน.4 (22 พ.ค.62) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ที่ บน.๔ (6 มิ.ย.62) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงจอด บ.ขฝ.๒ ที่ บน.๔ 
(11 ก.ค.62) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างสร้างอาคารรักษาการณ์ บน.4 (21 ส.ค.62) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1173 (อาคารเครื่องช่วยเดินอากาศ (TACAN) ผสอ.ฯ) ที่ บน.4 (21 ส.ค.62) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1184 (โรงเก็บ บ.ฝสอ.ฯ และ ฝวอ.ฝูง.401 บน.4) เพื่อติดตั้งระบบป้องกันนก (23 ส.ค.62) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงที่จอดรถบริเวณ บก.ฝูง.๔๐๑ บน.๔ (2 ก.ย.62) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.อย.ฯ ที่ บน.4 (2 ก.ย.62) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1088 (โรงเก็บ บ.ฝกช.ฝูง.401 บน.4) เพื่อติดตั้งระบบป้องกันนก (2 ก.ย.62) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2185 (ฝปส.ผสอ.ฯ) ที่ บน.4 (2 ก.ย.62) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

 

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงท่อลอดและขุดลอกคูระบายน้ำ ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (6 ธ.ค.61) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3428 (อาคารทดสอบสมรรถนะ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (30 ต.ค.61) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3517 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (18 ก.ย.61) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3518 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (18 ก.ย.61) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

 

 

 

------------------------------------------------------------------