ประกาศราคากลาง 2565

 

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1042 ที่ บน.4 (14 มิ.ย.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยข้าราชการ จำนวน 25 ห้อง ที่ บน.4 (14 มิ.ย.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางสร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 แถว ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (ลง 9 มิ.ย.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางสร้างอาคารโรงจอดรถสำหรับเก็บรักษารถพ่วงบรรทุกวัตถุระเบิดแผนกคลังแสง 3 กองคลังแสง สพ.ทอ.ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (ลง 2 มิ.ย.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางปรับปรุงรั้ว รปภ.ด้านทิศใต้ ที่ บน.4 (ลง 10 มี.ค.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 2201 (มว.จห.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน  (ลง 17 ม.ค.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 1080 (อาคารรับ-ส่งเสด็จฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน  (ลง 17 ม.ค.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 1095 (โรงเก็บอากาศยาน ฝกช.ฝูง.402ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน  (ลง 17 ม.ค.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 3497 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (ลง 10 ม.ค.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 3493 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (ลง 29 ธ.ค.64) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางปรับปรุงถนนสายหลักสายที่ 1 (ดิษยะศริน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (ลง 27 ธ.ค.64)  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล) 
ราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 1012 (โรงเก็บ บ.ฝซอ.ผชอ.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน  (ลง 27 ธ.ค.64) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 3495 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (ลง 24 ธ.ค.64) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 2269 (มว.เติม ชพ.ภาคพื้นฯ) และอาคารหมายเลข 2270 (คลังเก็บ ชพ.ภาคพื้นฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (ลง 23 ธ.ค.64) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางงานปรับปรุงพื้นอาคารหมายเลข 2715 (ผซอ.1,ผบท.กซอ.1 ชอ.) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (ลง 30 พฤศจิกายน 2564) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1078 (ขสอฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (ลง 8 ตุลาคม 2564)  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)