ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2552 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล) [1] [2] [3]
คำสั่ง กห 400-60 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมกฎกระทรวง 7 ฉบับ  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการทำสัญญาและการบอกเลิก (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)