แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

1.ปรับปรุงพื้นอาคารหมายเลข 2715 (ผซอ.1, ผบท.กซอ.1 ชอ.) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

2.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3497 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

3.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3495 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

4.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3493 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

5.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2269 (มว.เติม. ชพ.ภาคพื้นฯ) และอาคารหมายเลข 2270 (คลังเก็บ ชพ.ภาคพื้นฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

6.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2201 (มว.จห.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

7.สร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 แถว ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)