ประกาศผู้ชนะ ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงห้องเครื่องมือเครื่องใช้ประจำตัวนักบิน (ห้อง PE) ที่ ฝูง.๔๐๑ บน.๔ (4 มิ.ย.62) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุงระบบสละอากาศยาน (Egress System) ของ บ.T-50 THที่ บน.๔ (4 มิ.ย.62) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าโรงเก็บ บ.ฝสอ.และ ฝวอ.ฝูง.๔๐๑ฯ ที่ บน.๔ (4 มิ.ย.62) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ที่ บน.๔(19 มิ.ย.62) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงจอด บ.ขฝ.๒ ที่ บน.๔ (31 ก.ค.62) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานก่อสร้างอาคารกองรักษาการณ์ บน.4 (5 ก.ย.62) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1173 (อาคารเครื่องช่วยเดินอากาศ (TACAN) ผสอ.ฯ ที่ บน.4 (5 ก.ย.62) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1184 (โรงเก็บ บ.ฝสอ.ฯ และ ฝวอ.ฝูง.401 บน.4) เพื่อติดตั้งระบบป้องกันนก (5 ก.ย.62) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2185 (ฝปส.ผสอ.ฯ) ที่ บน.4 (11 ก.ย.62) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงที่จอดรถบรืเวณ บก.ฝูง.401 บน.4 (11 ก.ย.62) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1088 (โรงเก็บ บ.ฝกช.ฝูง.401 บน.4) เพื่อติดตั้งระบบป้องกันนก (11 ก.ย.62) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงระบบสุขาภิบาล หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.อย.ฯ ที่ บน.4 (11 ก.ย.62) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)