ประกาศผู้ชนะ ประจำปี 2565

 

ราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 3497 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (ลง 17 มี.ค.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 2201 (มว.จห.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน  (ลง 17 มี.ค.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 1095 (โรงเก็บอากาศยาน ฝกช.ฝูง.402ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน  (ลง 17 มี.ค.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 1080 (อาคารรับ-ส่งเสด็จฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน  (ลง 16 มี.ค.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 1012 (โรงเก็บ บ.ฝซอ.ผชอ.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน  (ลง 16 มี.ค.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 2269 (มว.เติม ชพ.ภาคพื้นฯ) และอาคารหมายเลข 2270 (คลังเก็บ ชพ.ภาคพื้นฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (ลง 7 มี.ค.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางปรับปรุงถนนสายหลักสายที่ 1 (ดิษยะศริน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (ลง 2 มี.ค.65)  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 3495 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (ลง 2 มี.ค.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 3493 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (ลง 25 ก.พ.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางงานปรับปรุงพื้นอาคารหมายเลข 2715 (ผซอ.1,ผบท.กซอ.1 ชอ.) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (ลง 14 ก.พ.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
ราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1078 (ขสอฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (ลง 1 พ.ย.65)  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)