ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในโอกาสนี้ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒