สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี และ จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓