สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ และทรงติดตามการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง ตำบลเขาท่าพระ และเรือนจำจังหวัดชัยนาท  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ในการนี้ นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเฝ้ารับส่ง - เสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓