เอกสารเผยแพร่ PMQA 4.0

01 กองทัพอากาศก้าวสู่การเป็นองค์กร 4.0 (Download เอกสาร)

02 ความรู้พื้นฐานเกณฑ์ PMQA 4.0 (Download เอกสาร)

03 PMQA Easy (Download เอกสาร)

04 Mini PMQA 4.0 (Download เอกสาร)

05 คู่มือ mini PMQA v.4.2 สำหรับการอบรม (Download เอกสาร)

06 แบบประเมินตนเอง (Self assessment) ตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA 4.0) ของ กองบิน 4 ประจำปี 2563 (Download เอกสาร)